انتخاب وسایل ماهیگیری
June 16, 2018
نکات ایمنی در ماهیگیری
June 16, 2018

جزر و مد دریاها از ظواهر طبیعی که در اقیانوسها و دریاها و در دو مرحله اتفاق می افتد مد دریا ارتفاع تدریجی در سطح دریاها و جزر دریا پایین آمدن سطح دریا بصورت تدریجی که در اثر جاذبه ماه و خورشید اتفاق می افتد که در ساحل با خشک شدن دریا و بالا آمدن سطح دریا و در اعماق با جریانهای زیاد که این ظاهره ها وقت های خوبی برای ماهیگیری نمی باشد.