نکات ایمنی دریا نوردی
June 16, 2018

تغییرات دما و ماهیان

تغییرات دما و ماهیان

در سال های اخیر علاوه بر صید های بی رویه و روش های صید غیر مجاز که باعث کم شدن ماهیان شده است . گرم شدن آب ها نیز باعث اختلال در اکوسیستم دریاها و از بین رفتن مرجانها و بستر سخره ای دریاها که باعث تصفیه کردن دریاها و پناهی برای رشد ماهیان و تامین سلسله غذایی ماهیان می باشد تاثیر زیادی بر تعداد ماهیان گذاشته است اگر برای جلوگیری در تغییرات دمای آب ها نشود تعداد ماهیان بصورت تدریجی در سال های آینده کاهش خواهد داشت.

من به عنوان یک ماهیگیر از تجهیزات و وسایل ماهیگیری دوستدار طبیعت و محیط زیست استفاده می کنم.

تا نسل های آینده بتوانند از ماهیگیری ورزشی لذت ببرند.