مركز ماهیگیری كیش بهترین ها را برای شما انتخاب می كند.

لوازم ماهیگیری موجود که در مركز ماهیگیری كیش عرضه می گردد، بر اساس سال ها مشاوره و بررسی با صیادان محلی و ماهیگیران تفریحی تهیه شده و پس از استفاده و تأیید آن ها خریداری و به فروش گذاشته می شود.

شما می توانید برای خرید بهترین ها، با مربیان مركز ماهیگیری كیش اقدام به مشورت و انتخاب نمایید.

موقعیت یاب (GPS)

لوازم جانبی

طعمه های ماهیگیری

نخ های ماهیگیری

چرخ ها

چوب های ماهیگیری

برندهای فروشگاه