تاثیر جزر و مد دریا در ماهیگیری
June 16, 2018
نکات ایمنی دریا نوردی
June 16, 2018

برای آماده شدن برای ماهیگیری باید نکات ایمنی را رعایت کنیم.

  1. آمادگی کامل داشته باشیم.
  2. قبل از رفتن به ماهیگیری به خانواده خود اطلاع دهیم.
  3. برای رفتن ماهیگیری بر روی پلها سخره ها و قایق حتماً از جلیقه نجات استفاده کنید.
  4. در شب از چراغ های مخصوص ماهیگیری استفاده کنید.
  5. در موقع ماهیگیری فاصله دو ماهیگیر کنار هم را رعایت کنید.
  6.  با ماهیان باید آشنایی کامل داشته باشید.
  7.  سعی کنیم از کفش ها و لباس های مخصوص ماهیگیری استفاده کنید.